ນະໂຍບາຍອອນລາຍ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້ທີ່ starbucks.com.la

ໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ

ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ ເບິ່ງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງ.

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານໃນລະບົບອອນລາຍ. ອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ

ອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດເມື່ອເຂົ້າໃຊ້ starbucks.com.la.

Scroll To Top