ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ພວກເຮົາເຊື່ອສະເໝີວ່າ ການທີ່ຈະສ້າງບໍລິສັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນະພາບ, ຍຶດໝັ້ນໃນພາລະກິດ, ຄ່ານິຍົມ ແລະ ຫຼັກປະຕິບັດຂອງເຮົາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງບໍລິສັດລະດັບໂລກດ້ວຍຈິດສຳນຶກທີ່ດີ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ
ວຽກຊ່ອຍເຫລືອສັງຄົມ

ວຽກຊ່ອຍເຫລືອສັງຄົມ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸລະກິດສາມາດ ແລະ ຄວນຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີເພື່ອຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ
Scroll To Top