ຕຳແຫນ່ງວຽກໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ (Support Center)

ຕຳແຫນ່ງວຽກໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ (Support Center)

Support Center ຂອງພວກເຮົາແມ່ນສຳນັກງານໃຫຍ່. ເປັນທີ່ຕັ້ງສູນກາງຂອງກຸ່ມພາທເນີທີ່ມີຫນ້າທີ່ເບິ່ງແຍງດ້ານ ການຈັດຫາເຄື່ອງມື, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ນະວະຕະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຮ້ານຂອງເຮົາຕ້ອງການເພື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນໃນທຸກສາຂາໄດ້ແກ່:

  • ພະແນກການຕະຫລາດ
  • ພະແນກການເງິນ
  • ພະແນກບຸກຄະລາກອນ
  • ພະແນກພັດທະນາທຸລະກິດ
  • ພະແນກຈັດຊື້
  • ພະແນກດຳເນີນການ

ຄົ້ນຫາ ຕຳແໜ່ງວຽກຫລ້າສຸດ

Scroll To Top